CITATION CODES

CASE NO.

Criminal Appeals No. 736 Of 2014 With Nos. 737-807 Of 2014

JUDGES

A.K Patnaik

V. Gopala Gowda, JJ.

ATTORNEY(S)

C.A Sundaram, Vikas Singh, Raju Ramachandran, Pradeep Dewan, S. Balakrishnan, R.S Suri and Sanjay Jain, Senior Advocates [Ramesh Singh, Sharvin Majumdar, Nikhil Goel, Marsook Bafaki, Ms Naveen Goel, A. Venayagam Balan, Dr Kailash Chand, Pratap Venugopal, Ms Meenakshi Chauhan, Gaurav Nair (for M/s K.J John & Co.), Ms Ruchi Kohli, H.P Sharma, Pankaj Kumar, Subramonium Prasad, Sanjay Kr. Singh, Vijay Kumar, Anil Kr. Sangal, Siddharth Sangal, Ms Nina Gupta, Mudit Sharma, Lalit Bhasin, Ranjan Jha, Amar Dave, Krishnayan Sen, Rishad A. Chowdhury, Kunal Chatterji, Ms Samta Thapa, Ms Deepika Kalia, Kapish Seth, Deepak Prakash, Ms Haritha V.A, Ms Yogmaya, Ms Usha Nandini V., O.P Gaggar, M.T George, Ms Sonal Jain, Rajiv M. Brahma, Shrish Kr. Mishra, Ajay Kr. Singh, Surya Nath Pandey, Sanjay Jain, Sanjeev Sagar, Chandra Bhushan Prasad, Niraj Gupta, Anupam Dhingra, Vinay Navare, Keshav Ranjan, Satyajeet Kumar, Ms Abha R. Sharma, Ms Praveena Gautam, Sarvesh Singh Baghel, R.N Keshwani, Ram Lal Roy, Ms Amrita Singh, Ms Pallavi Tayal Chaddha, Chanchal Kr. Ganguli, Sanjay Kapur, Ms Nidhi, Arun Aggarwal, Balaji Srinivasan, Chander Bhushan, S.S Shamshery, Bhakti Vardhan, Shubhasis R. Soren, Bharat Sood, R.C Kohli, Sanjay Bhatt, Dushyant Kumar and Rabin Majumder, Advocates] for the appearing parties.


ACTS

provisions of sub-section (4) of Section 13 read with Section 14 of the principal Act;(ix) that the provisions of this Act and the Rules

provision in sub-section (13) of Section 13 of the Sarfaesi Act and the provisions of the Transfer of Property Act

Section 13 of the Sarfaesi Act. Sub-rules (1) and (2) of Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

sub-section (4) of Section 13.(5-C) The provisions of Section 9 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949)

Transfer of Property Act gets determined. Sections 105 and 111 of the Transfer of Property Act,

sub-rule (1) and sub-rule (2) of Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002,

provisions of the Sarfaesi Act. Sub-section (6) of Section 13 of the Sarfaesi Act

Section 13(12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Sub-rules (1), (2) and (3) of Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

sub-rules (1) and (2) of Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

sub-rules (1) and (2) of Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002,

provisions of Section 269-UD and Section 269-UE of the Income Tax Act, 1961

provisions of the Transfer of Property Act. Section 35 of the Sarfaesi Act,

Rule 8 read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

sub-section (4) of Section 13 read with Section 35 of the Sarfaesi Act

lessee.31. Sub-sections (1), (2) and (3) of Section 17 of the Sarfaesi Act

provisions of sub-section (3) of Section 17 of the Sarfaesi Act

clause (a) in sub-section (4) of Section 13 of the Sarfaesi Act

creditor.29. Sub-section (3) of Section 14 of the Sarfaesi Act

Section 13(4) read with Section 17(3) of the Sarfaesi Act

provisions of this Act and the Rules made thereunder.(3)

sub-section (13) of Section 13 of the Sarfaesi Act

sub-section (13) of Section 13 of the Sarfaesi Act,

sub-section (13) of Section 13 of the Sarfaesi Act

sub-section (2) of Section 13 of the Sarfaesi Act,

sub-section (4) of Section 13 of the Sarfaesi Act

sub-section (2) of Section 13 of the Sarfaesi Act,

sub-section (1) of Section 14 of the Sarfaesi Act

sub-section (2) of Section 13 of the Sarfaesi Act

sub-section (1) of Section 14 of the Sarfaesi Act

sub-section (6) of Section 13 of the Sarfaesi Act,

sub-section (1) of Section 17 of the Sarfaesi Act,

sub-section (3) of Section 17 of the Sarfaesi Act,

sub-section (1) of Section 13 of the Sarfaesi Act

sub-section (2) of Section 13 of the Sarfaesi Act

sub-section (2) of Section 13 of the Sarfaesi Act

sub-section (2) of Section 13 of the Sarfaesi Act

sub-section (3) of Section 14 of the Sarfaesi Act

sub-section (2) of Section 13 of the Sarfaesi Act,

sub-section (2) of Section 13 of the Sarfaesi Act

sub-section (4) of Section 13 of the Sarfaesi Act,

sub-section (4) of Section 13 of the Sarfaesi Act

sub-section (4) of Section 13 of the Sarfaesi Act

sub-section (4) of Section 13 of the Sarfaesi Act

provisions of Section 14 of the Sarfaesi Act

provisions of Section 13 of the Sarfaesi Act

provisions of Section 13 of the Sarfaesi Act

provisions of sub-section (2) of Section 13,

Articles 226 and 227 of the Constitution

Articles 226 and 227 of the Constitution

Articles 226 and 227 of the Constitution

lease.24. Section 14 of the Sarfaesi Act

clause (d) of sub-section (4) of Section 13,

lease.20. Section 13 of the Sarfaesi Act

Security Interest Act, 2002 (54 of 2002)

Article 300-A of the Constitution.

Article 300-A of the Constitution,

Section 13(4) of the Sarfaesi Act

Section 17(1) of the Sarfaesi Act

Section 17(1) of the Sarfaesi Act

Section 17(1) of the Sarfaesi Act

Article 136 of the Constitution

Article 136 of the Constitution

Section 14(1) of the Sarfaesi Act

sub-section (1) of Section 269-UE

sub-section (1) of Section 269-UD,

sub-section (2) of Section 269-UE

sub-section (1) of Section 269-UD

sub-section (2) of Section 269-UE

clauses (a) to (d) of sub-section (4)

Sub-section (3) of Section 65-A

sub-section (2) of Section 65-A,

sub-section (4) of Section 13

sub-section (2) of Section 13

provisions of sub-section (1),

sub-section (4) of Section 13

sub-section (4) of Section 13

sub-section (4) of Section 13,

sub-section (4) of Section 13

sub-section (4) of Section 13.

sub-section (4) of Section 13

sub-section (4) of Section 13

sub-section (2) of Section 13,

sub-section (4) of Section 13

provisions of sub-section (2),

provisions of sub-section (1)

provisions of sub-section (2)

provisions of sub-section (4),

clause (d) of sub-section (4)

Rule 8(1)]Possession

sub-section (5-A).(6)

sub-section (4).(3)

sub-rule (1)

U
Himachal Pradesh High Court , 07 Apr 2018
U
Karnataka High Court , 06 Apr 2018
U
Kerala High Court , 05 Apr 2018
U
Madras High Court , 02 Apr 2018
U
Madras High Court , 14 Mar 2018
U
Madras High Court , 09 Mar 2018
U
Madhya Pradesh High Court , 07 Mar 2018
U
Andhra Pradesh High Court , 07 Feb 2018
U
Karnataka High Court , 16 Jan 2018
U
Gujarat High Court , 23 Aug 2017
U
Chhattisgarh High Court , 11 Aug 2017
U
Chhattisgarh High Court , 11 Aug 2017
U
Karnataka High Court , 10 Aug 2017
U
Karnataka High Court , 10 Aug 2017
U
Karnataka High Court , 10 Aug 2017
U
Karnataka High Court , 10 Aug 2017
U
Karnataka High Court , 10 Aug 2017
U
Karnataka High Court , 31 Jul 2017
U
Punjab & Haryana High Court , 10 Jul 2017
U
Karnataka High Court , 06 Jun 2017
U
Meghalaya High Court , 17 Mar 2017
U
Punjab & Haryana High Court , 16 Mar 2017
U
Chhattisgarh High Court , 09 Mar 2017
U
Rajasthan High Court , 23 Feb 2017
U
Rajasthan High Court , 23 Feb 2017
U
Kerala High Court , 09 Feb 2017
U
Kerala High Court , 17 Jan 2017
U
U
Kerala High Court , 10 Jan 2017
U
Gujarat High Court , 27 Dec 2016
U
Gujarat High Court , 14 Dec 2016
U
Gujarat High Court , 14 Dec 2016
U
Gujarat High Court , 08 Dec 2016
U
Uttarakhand High Court , 01 Dec 2016
U
Delhi High Court , 19 Oct 2016
U
Madras High Court , 18 Oct 2016
U
Rajasthan High Court , 17 Oct 2016
U
Rajasthan High Court , 17 Oct 2016
U
Karnataka High Court , 15 Sep 2016
U
Kerala High Court , 06 Sep 2016
U
Karnataka High Court , 22 Aug 2016
U
Karnataka High Court , 27 Jul 2016
U
Karnataka High Court , 27 Jul 2016
U
Karnataka High Court , 27 Jul 2016
U
Uttarakhand High Court , 18 Jul 2016
U
Delhi High Court , 18 Jul 2016
U
Kerala High Court , 01 Jul 2016
U
Kerala High Court , 24 Jun 2016
U
Kerala High Court , 23 Jun 2016
U
Kerala High Court , 22 Jun 2016
U
Kerala High Court , 31 May 2016
U
Kerala High Court , 25 May 2016
U
Chhattisgarh High Court , 06 Apr 2016
U
Karnataka High Court , 29 Mar 2016
U
Karnataka High Court , 15 Mar 2016
U
Madhya Pradesh High Court , 15 Mar 2016
U
Rajasthan High Court , 11 Mar 2016
U
Madras High Court , 26 Feb 2016
U
Madras High Court , 22 Feb 2016
U
Madras High Court , 18 Feb 2016
U
Kerala High Court , 01 Feb 2016
U
Calcutta High Court , 01 Feb 2016
U
Calcutta High Court , 01 Feb 2016
Harshad Govardhan Sondagar v. International Assets Reconstruction Company Limited And Others
Supreme Court Of India (3 Apr, 2014)